Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti u ugostiteljstvu

Minimalni tehnički uvjeti u ugostiteljstvu

minimalni tehnički uvjeti u ugostiteljstvu

Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt navedeno je ovdje.

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo

Prilikom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte potrebno je priložiti isprave o ispravnosti:

 • dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju buke (potrebno za dobivanje rješenja o provedenim mjerama za zaštitu od buke koje izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi)
 • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela

Navedena ispitivanja obavljaju se u sljedećim redoslijedima:

 • zaštita od požara (hidrantska mreža, vatrodojava, panik rasvjeta, ventilacija, periodični pregled vatrogasnih aparata i slično) – jednom godišnje.
 • zaštita na radu (ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja radnog okoliša) svake dvije godine.
 • ispitivanja električnih instalacija minimalno jednom u 4 godine.

Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

 • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
 • rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara -za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 • rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
  Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).

Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta je 15 dana za uredno podnesene zahtjeve. Nakon dobivanja Rješenja objekt može početi s radom.

Jedan komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.