Izdvojeno
Naslovna / Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH UVJETA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Koji su uvjeti za ishođenje rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte za smještaj vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, koji se nalaze u zgradi stambene namjene?

Članak 25. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da će se rješenje o ispunjavanju potrebnih minimalnih tehničkih uvjeta izdati ugostitelju koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
  • objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju objekta
  • objekt ispunjava i druge uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
  • građevina u kojoj je ugostiteljski objekt ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, a koje se odnosi i na prostor za usluživanje na otvorenom ugostiteljskog objekta.

Iznimno, ugostitelju se može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor. Ako se ti objekti nalaze u zgradi građevinske (bruto) površine veće od 400m2 potrebno je prethodno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara, kao i da su ispunjeni i drugi uvjeti za izdavanje rješenja propisani člankom 25. stavkom 1. točkom 1., 2., 3. i 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. (članak 24. stavak 2.)

2. Primjenjuje li se članak 25. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na pravne i fizičke osobe, odnosi li se na vrstu objekta – kuća za odmor?

Privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti može se izdati ugostitelju ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, te ako ispunjava uvjete iz članka 24. stavka 1. točaka 1., 3. i 4. toga Zakona, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2016. (članak 25. stavak 1. Zakona)

3. Mogućnost nastavljanja obavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 24. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti:

Moguće je nastaviti obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu iste vrste u kojemu se već obavljala ugostiteljska djelatnost. (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čl 24. st 5.). Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da ako se u upravnom postupku izdavanja rješenja iz stavka 1. toga članka utvrdi da se u poslovnom prostoru ili objektu za koji je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja već obavljala ugostiteljska djelatnost, da se u tom postupku ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. toga članka (da objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu kategoriju objekta, da ispunjava i druge uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona, te da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, što se također odnosi i na prostor za usluživanje na otvorenom ugostiteljskog objekta), pod uvjetom da novi ugostitelj nastavlja obavljati ugostiteljsku djelatnost u istoj vrsti, odnosno kategoriji ugostiteljskog objekta, da propisani uvjeti za tu vrstu, odnosno kategoriju u međuvremenu nisu izmijenjeni te da u ugostiteljskom objektu nije došlo do bitnih promjena vezanih za ispunjavanje propisanih uvjeta uređenja i opreme za tu vrstu i kategoriju, o čemu je ugostitelj dužan uz zahtjev priložiti izjavu. (članak 24. stavak 5. Zakona)

4. Može li se za ugostiteljski objekt za koji je izdano rješenje o prestanku važenja rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta, koje je postalo izvršno, drugoj osobi izdati rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti u istoj vrsti ugostiteljskog objekta?

Povodom zahtjeva istog ugostitelja ili druge fizičke osobe (obrtnika) može se izdati rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti u istom ugostiteljskom objektu za koji je izdano rješenje o prestanku važenja rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta, nakon što isto rješenje postane izvršno, ukoliko se u postupku utvrdi da su ispunjeni uvjeti za izdavanje rješenja propisani člankom 24. stavkom 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Napominjemo da se, u smislu odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u postupku izdavanja rješenja o nastavku obavljanja ugostiteljske djelatnosti ne utvrđuje uporabljivost ugostiteljskog objekta.

DOKAZ O UPORABLJIVOSTI OBJEKTA

1. Koji dokaz o uporabljivosti objekta se mora priložiti u postupku izdavanja rješenja nadležnog ureda državne uprave u županiji o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu odnosno obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu?

Prema pisanoj uputi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, za izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu se nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13), od dana 1. siječnja 2014. godine, može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola.

Uporabnom dozvolom se, u smislu Zakona o gradnji, smatraju i akti i dokumenti pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji, odnosno do dana 1. siječnja 2014. godine:
– uporabna dozvola
– potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
– uvjerenje za uporabu
– pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. godine s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
– dozvola za upotrebu,
– rješenje o promjeni namjene
– rješenje o izvedenom stanju
– potvrda izvedenog stanja
– uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine
– uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine

Uporabljivost objekta može se utvrditi također i uvidom u zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložen koji od navedenih akta za uporabu građevine.

2. Može li se u postupku ishođenja rješenja nadležnog ureda državne uprave u županiji, o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kao dokaz uporabljivosti smještajnog objekta prihvatiti uvjerenje katastarskog ureda izdano u 2014. godini da je građevina u kojoj se isti nalazi izgrađena do 15. veljače 1968., te zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi bez zabilježbe da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola ili navedeno uvjerenje katastarskog ureda, već samo zabilježba da je zaštićen spomenik kulture?

Prema pisanoj uputi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13), od dana 1. siječnja 2014. godine, za izgrađenu, odnosno rekonstruiranu građevinu može se donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, u konkretnom slučaju Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, ako je za nju izdan odnosno pribavljen akt kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom.

Uvjerenje katastarskog ureda da je građevina u kojoj se nalazi smještajni objekt izgrađena do 15. veljače 1968. godine može se priznati kao dokaz o uporabljivosti ako je izdano do 1. siječnja 2014. godine ili ako je uvjerenje istog tijela izdano i u 2014. godini, a povodom zahtjeva podnesenog do 31. prosinca 2013. godine. Također kao dokaz o uporabljivosti može se priznati i zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložen akt za uporabu građevine odnosno navedeno uvjerenje katastarskog ureda.