Izdvojeno
Naslovna / Za ugostitelje - od početka do kraja / Nakon početka poslovanja – ispunjavanje zakonskih obveza

Nakon početka poslovanja – ispunjavanje zakonskih obveza

Prije otvaranja - minimalni tehnički uvjetiNakon otvaranja - zakonske obvezePraćenje zakonskih promjena i periodičkih obveza

Nakon što ste dobili Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta možete krenuti s radom. Nakon početka rada postajete poslodavci i obvezni ste implementirati odredbe Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Što Vam sve treba?

1. Izrada procjene rizika

1. Izrada procjene rizika

Poslodavac je obvezan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije/biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika. Procjena rizika mora biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku, mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, mora biti dostupna radniku na mjestu rada, a radnici i njihovi predstavnici svakako moraju biti uključeni u postupak njene izrade (čl. 18. st. 5.).

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima. Cilj provedbe je otkloniti ili svesti na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti te osigurati bolju razinu zaštite na radu. Propusti učinjeni u postupku izrade procjene rizika ne oslobađaju poslodavca obveza i odgovornosti uvezi sa zaštitom na radu.

2. Ispitivanje radnog okoliša

2. Ispitivanje radnog okoliša

Poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu. Ako radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, ako u radnom postupku nastaje prašina ili buka, odnosno vibracije, ako se pri radu koriste, proizvode ili prerađuju opasne kemikalije, ako postoji izloženost opasnim zračenjima ili su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere ili ako je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika tada treba provesti ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja je poslodavac obvezan obaviti na način i u rokovima utvrđenim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu.

3. Sredstva rada, mjesta rada i osobna zaštitna sredstva

3. Sredstva rada, mjesta rada i osobna zaštitna sredstva

Poslodavac mora osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu. Obvezan je osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i ispravni te da se koriste prema pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača na način da za vrijeme rada ne ugrožavaju radnike. Poslodavac je obvezan obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, kako bi se utvrdilo jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika (čl. 42.).

4. Ispitivanje električnih instalacija

4. Ispitivanje električnih instalacija

Električne instalacije moraju se periodički ispitivati najmanje jednom u 4 godine.

5. Osposobljavanje za rad na siguran način

5. Osposobljavanje za rad na siguran način

Poslodavac je obvezan, na temelju izrađene procjene rizika, osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u radnom postupku, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije, kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada ili kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima. Prilikom zapošljavanja radnika poslodavac ima rok od 60 dana u kojem ga mora osposobiti za rad na siguran način, a unutar kojeg radnik mora raditi pod nadzorom osobe osposobljene za rad na siguran način.

6. Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje

6. Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. Svaki djelatnik mora biti osposobljen za početno gašenje požara, upoznat s planom evakuacije, a najmanje jednom u dvije godine mora se održati vježba evakuacije. Poslodavac mora, ovisno o površini prostorije i djelatnosti koja se u njoj obavlja, osigurati minimalan potreban broj vatrogasnih aparata.

7. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

7. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima i drugim osobama do dolaska hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu. Poslodavac je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. U radnim prostorijama gdje istovremeno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći. U prostorima u kojima radi više od 20 radnika potrebno je osposobiti najmanje jednog radnika na daljnjih 50 djelatnika. Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni te zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

8. Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca

8. Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca

Poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada. Zadaća ovlaštenika je da

  1. radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika
  2. radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada
  3. posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
  4. isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna, odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika
  5. u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu
  6. nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu
  7. radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno propisanim pravilima
  8. osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu
  9. osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada.

9. Označavanje - radni prostor, sigurnosni znakovi

9. Označavanje - radni prostor, sigurnosni znakovi

Radni prostori moraju biti označeni odgovarajućim znakovima sigurnosti. Poslodavac je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu.

10. Ispitivanja sustava zaštite od požara, protupanične rasvjete, gromobranske instalacije

10. Ispitivanja sustava zaštite od požara, protupanične rasvjete, gromobranske instalacije

Poslodavac je obvezan redovito, najmanje jednom godišnje, provoditi ispitivanja sustava zaštite od požara i protupanične rasvjete, te u redovitim intervalima, ovisnim o djelatnosti i korištenim sredstvima pri radu, provoditi ispitivanja sustava zaštite od munje (gromobranske instalacije).

11. Čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih napa, ventilacijskih kanala i odsisnih ventilatora

11. Čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih napa, ventilacijskih kanala i odsisnih ventilatora

Prema Pravilniku o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata ugostiteljski objekti moraju provoditi redovite dezinfekcije sustava kuhinjskih napa i ventilacijskih odsisnih kanala te odsisnih ventilatora iz prostora objekata. Ugostitelji moraju redovito čistiti filtere, provoditi odmašćivanja i čišćenja kuhinjskih napa, otklanjati atmosferska zaprljanja na vanjskom dijelu kanala.

12. Stručna pomoć i savjetovanje

12. Stručna pomoć i savjetovanje

Osim navedenog, potrebno je osigrati da Vaši radnici imaju valjane sanitarne knjižice i redovito prolaze tečaj higijenskog minimuma. Na raspolaganju Vam je naša stručna pomoć.

 

Sve navedeno ne mora se odnositi na sve poslodavce, već ovisi o djelatnosti, korištenoj opremi, broju zaposlenih i o tome poslujete li u vlastitom ili unajmljenom prostoru. Ne znate kome se obratiti za sve navedeno? Kontaktirajte nas – ovlaštena smo tvrtka za provođenje svih navedenih ispitivanja, izrade procjene rizika i osposobljavanja – stojimo Vam na usluzi.

Pošaljite upit

Provjerite

Prije otvaranja - minimalni tehnički uvjeti

Prije početka rada – ishođenje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima

Prije početka poslovanja važno je paziti na detalje oko osiguravanja optimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti, prvenstveno to …