Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Otvaranje ugostiteljskog objekta i potrebna dokumentacija

Otvaranje ugostiteljskog objekta i potrebna dokumentacija

Minimalni tehnički uvjeti za kafić

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam gospodarski poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima.

Uvjeti kojima se ovo regulira definirani su i navedeni u PRAVILNIKU O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«.

Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta su nadležni uredi državne uprave po županijama (ispostave po gradovima), a za Grad Zagreb Ured za gospodarstvo Grada Zagreba.

 

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta potrebno je priložiti i

a. Zahtjev i upravne pristojbe (kupiti u Narodnim novinama, FINA-i)
b. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), odnosno Obrtni registar za obrte, ne starije od 6 mjeseci
c. Dokaz o pravu raspolaganja prostorom – (ugovor o zakupu prostora ili vlasnički list) – original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika
d. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji:
1. uporabna dozvola i
2. građevna dozvola (pravomoćna do 31.12.2003.) ili
3. uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ako je zgrada starija od 15.02.1968. (projekt postojećeg stanja)
e. Dokaz o stručnoj spremi:
1. svjedodžba o završnom ispitu srednje škole,
2. uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja
poslovnice (kao i za još neke zakonom propisane djelatnosti)
f. Isprave o ispravnosti:
1. za električne instalacije
2. izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
3. rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje sanitarni inspektor)
4. izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju jela
5. nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara
ili nije poslovao duže od 6 mjeseci
6. dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ako se radi o objektu koji se prvi put otvara
7. dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena
na javnu kanalizacijsku mrežu
8. plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (samo za putničku agenciju koja započinje s
radom).

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava. Kontaktirajte nas za više informacija o potrebnim ispitivanjima.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije potrebno je predati zahtjev s priloženim ispravama i potvrdama o uplati pristojbi Odsjeku za minimalne tehničke uvjete. Odsjek će postaviti voditelja postupka koji će odrediti stručno povjerenstvo koje će izići na teren na uvid ispunjavate li minimalne tehničke uvjete.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta za uredno podnesene zahtjeve je 15 dana. Tek nakon što ste dobili Rješenje možete započeti s radom.

Obrtnik je dužan započeti s radom najkasnije 6 mjeseci nakon ishođenja Rješenja o minimalnim uvjetima (u protivnom ono prestaje važiti), a o danu početka obavljanja djelatnosti izvijestit će Službu za gospodarstvo, gdje će popuniti Prijavu i obrasce RL. Na temelju tog zahtjeva Služba za gospodarstvo će donijeti Rješenje o danu početka obavljanja djelatnosti obrta i o tome izvijestiti sva nadležna tijela.

Napomena: Svaku kasniju promjenu (promjena stručnog voditelja poslovanja, promjena vrste ugostiteljskog objekta, proširenje kapaciteta, privremeni ili trajni prestanak obavljanja djelatnosti i sl.) obrtnik je dužan prijaviti u Službi za gospodarstvo i ishoditi potrebna rješenja.
Trgovačko društvo će dobiveno Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta priložiti u Trgovačkom sudu kao dokaz početka obavljanja djelatnosti.

Izvor – Hrvatska interesna udruga ugostitelja

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.